• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета, с който се въвеждат нови правила и засилена защита на личните данни на физическите лица, Ви молим да се запознаете с настоящата декларация за поверителност.

"Дафлорн МЛМ" ЕООД е доставчик на хранителни добавки на пазара в България и Европа. Във връзка с това компанията поддържа системи, гарантиращи висока степен на защитеност на личните данни на клиентите и контрагентите си при спазване изискванията на българското и международното законодателства.

"Дафлорн МЛМ" ЕООД събира лични данни за описаните категории лица само доколкото това е необходимо за изпълнение на сключените с тях договори, за изпълнение на задължения, възложени на "Дафлорн МЛМ" ЕООД със закон, за постигане целите на директния маркетинг и/или доколкото съответните субекти на данните са дали изрично съгласие за събирането и обработването на тези данни за други конкретни цели.

Длъжностно лице по защита на личните данни, което носи отговорността за опазване на всички събирани от "Дафлорн МЛМ" ЕООД лични данни е Николай Мавров. До него се отнасят всички въпроси свързани с правата на субектите на лични данни на електронна поща .

Самите лични данни се съхраняват в офиса на дружеството, находящ се на гореописания адрес, в специално помещение с повишено ниво на сигурност и ограничен достъп, на защитени сървъри, с криптирани бази данни.

"Дафлорн МЛМ" ЕООД събира и обработва различни видове лични данни на физически лица в зависимост от конкретната цел, за която тези данни ще се използват.

За регистрираните посетители на уеб страницата www.prolact.bg се събират следните типове данни, а именно – име, ЕГН, e-mail, телефон, адрес за доставка, IP адрес - които са необходими за обратна връзка с клиента, за фактуриране на закупените стоки, за приемане и обработване на рекламации, както и за анализ на пазарното поведение на клиентите и подобряване на услугите ни.

По отношение на нерегистрираните потребители на уеб страницата чрез бисквитки или по програмен път се събират следните типове лични данни, за което е необходимо изрично съгласие на потребителя – IP адрес, операционна система и физическа локация.

Тези лични данни са необходими на "Дафлорн МЛМ" ЕООД във връзка с анализ на поведението на потребителите с цел подобряване на предоставяните им услуги. "Дафлорн МЛМ" ЕООД предоставя тези данни на анализиращите инструменти на GOOGLE, ALEXA и YANDEX, след като към тях бъде приложена анонимизация до степен, до която за третото лице да бъде невъзможно да идентифицира конкретния посетител на уеб страницата, с цел оценяване на страницата prolact.bg. В някои случаи личните данни не се събират поначало от "Дафлорн МЛМ" ЕООД, а от конкретното трето лице, какъвто е случаят с Google и техния инструмент Google Analytics.

В рамките на програмата Коректен магазин на www.pazaruvaj.com за клиентите, които са достъпили уеб страницата на "Дафлорн МЛМ" ЕООД през платформата www.pazaruvaj.com, e-mail адресът на купувача и видовете закупени стоки поименно се изпращат на Online Comparison Shopping Kft. като администратор за обработка на данните, с цел измерване нивото на удовлетвореност на клиентите.

Във връзка с изпълнение на сключените договори за продажба на стоки, "Дафлорн МЛМ" ЕООД, предоставя лични данни, необходими за извършване на доставка, на спедиторите ЕКОНТ и СПИДИ и/или други при желание на клиента.

Охранителните камери, намиращи се в офисите и складовите бази на "Дафлорн МЛМ" ЕООД, запечатват образите на всички лица, намиращи се в близост и в обектите.

В зависимост от целите и правното основание, на които различните видове лични данни се събират и обработват, те се съхраняват от "Дафлорн МЛМ" ЕООД за различни срокове. За най-кратък срок - до 30 дни, се съхраняват записите от охранителните камери въз основа на ограничение по Закона за частната охранителна дейност и Закона за защита на личните данни. Всички останали видове лични данни на клиенти на "Дафлорн МЛМ" ЕООД или посетители на уеб страницата www.prolact.bg се съхраняват за срок до 5 години във връзка със законните бизнес цели и интереси на компанията.

Всеки субект на лични данни, събирани и обработвани от "Дафлорн МЛМ" ЕООД, може по всяко време да поиска информация за наличните в базите данни на компанията, негови лични данни, целите, за които те са събирани и срока, за който ще бъдат съхранявани. Също така всеки субект на такива лични данни може по всяко време да поиска достъп до тях, коригиране или изтриването им или ограничаване на обработването им, доколкото това не е необходимо за изпълнение на задължение на компанията по закон.

Всеки субект на лични данни по предходния параграф има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и има право на преносимост на същите. Възраженията се подават на място в офис на "Дафлорн МЛМ" ЕООД и/или на e-mail: .

Всеки субект на лични данни по предходните два параграфа има право на жалба, когато счита, че правата му по Регламента и Закона за защита на личните данни са нарушени от "Дафлорн МЛМ" ЕООД до Комисията за защита на личните данни по следния начин – на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail:"> Website: http://www.cpdp.bg/

Личните данни, събирани и обработвани от "Дафлорн МЛМ" ЕООД от посетителите на уеб страницата www.prolact.bg се обработват автоматизирано с цел профилиране и настройка на същата уеб страница, така че тя да извежда най-относимите към поведението на клиента и предлагани от компанията стоки и услуги.

Всеки субект на лични данни има право да поиска изтриването на личните му данни от масивите с данни на "Дафлорн МЛМ" ЕООД, с изключение на случаите, в които се упражнява от "Дафлорн МЛМ" ЕООД правото на свобода на изразяването и правото на информация, данните са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на РБългария, което се прилага спрямо компанията, както и в случаите, в които данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вижте политиката за Лични данни

© Дафлорн МЛМ ЕООД 2004-2023. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact